Storybook For children ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાયેલી 600 બાળવાર્તાઓનો ઓડિયો ખજાનો

Storybook For children ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાયેલી 600 બાળવાર્તાઓનો ઓડિયો ખજાનો
Storybook For children ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાયેલી 600 બાળવાર્તાઓનો ઓડિયો ખજાનો
Bedtime Story – An invaluable memory of everyone’s childhood! Here are some popular children’s stories instilling moral values as well as some original introductions!

Let’s have a baby party with grandparents, grandparents, mommy-daddy and little sermons ready!

Short story books for children. Free baby reading books with audio for toddlers. The “Little Stories” series present bedtime fairy tales for children, in which kid plays the main part. It's quite simple – just enter kid's name and gender in the settings window and enjoy reading personalised books.


To make it even cooler, we've added beautiful melodies and wonderful pictures to give only positive examples. This is really fun for 1st grade reading. Just like good old books on tape. In our bookshelf you can find a lot of chapter books which will help you go to sleep.
🌙 These stories for beginner reading kids have a positive impact on the development. It is better to use this app before the bed. Even though female and male versions of the fairy tales have the same plot, there are some differences between the texts. This has an educational goal in view making right accents in rearing depending on a child’s gender.
Gujarati Boy-Girl Baby name from Bh

Click Here To Views, • બગલો, સાપ અને નોળિયો – પંચતંત્ર 
 • વાઘના ચામડામાં રહેલો ગધેડો – પંચતંત્ર
 • ચકલીના મિત્રો અને મૂરખ વાંદરો – પંચતંત્ર 
 • કાગડાનું જોડું અને કાળો નાગ – પંચતંત્ર 
 • હંસ અને કાગડાની વાર્તા – પંચતંત્ર 
 • બ્રાહ્મણ અને કરચલો – પંચતંત્ર 
 • સૂપડકન્ના રાજાની વાર્તા  
 • વાઘ બનેલો ઊંદર અને ઋષિમુનિ 
 • દીકરીના ઘરે જાવા દે – ગિજુબાઈ બધેકા
 • શિયાળ અને તેને જવાબ આપતી ગુફા – પંચતંત્ર
 • ટાઢા ટબુકલાની વાર્તા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ચકલીના મિત્રો અને ગાંડો હાથી – પંચતંત્ર 
 • સસલાએ હાથીને ભગાવ્યો – પંચતંત્ર 
 • બીકણ સસલી – પંચતંત્ર 
 • મૂરખ ગધેડાની વાર્તા – પંચતંત્ર 
 • પાંદડાની હોડી, કીડી અને કબૂતર 
 • કાગડા અંકલ મમરાવાળા – લાભશંકર ઠાકર 
 • ઊંદરડી કોને પરણે? – પંચતંત્ર 
 • પડું છું, પડું છું – ની વાર્તા 
 • પતંગિયું પરપોટો થઈ ગયું – ડૉ. દિકપાલસિંહ જાડેજા
 • જાદુ – અનિલ જોશી 
 • મોટું – પતલુંની વાર્તા 
 • રાજા બનેલો શિયાળ 
 • ભોળા ઊંટની વાર્તા – પંચતંત્ર 
 • ત્રણ માછલીની વાર્તા – પંચતંત્ર
 • ચકા અને ચકીની વાર્તા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • દેડકાએ સાપની સવારી કરી – પંચતંત્ર 
 • ફૂલની કળીને આવેલું સપનું 
 • ખેડૂત અને સારસ પંખી 
 • બે બિલાડી અને વાંદરો 
 •  દલા તરવાડીની વાર્તા 
 • મોરની ફરિયાદ 
 • ઠાગા ઠૈયા કરું છું 
 • ડાઘિયાની પૂંછડી વાંકી – રમેશ પારેખ 
 • છોગાળા, હવે છોડો ! 
 • આનંદી કાગડો – ગિજુભાઈ બધેકા  
 • ગધેડો અને ફૂલ 
 • મુંબઈની કીડી – લાભશંકર ઠાકર 
 • બતકનું બચ્ચું – ધીરુબહેન પટેલ 
 • ત્રણ ભાઈબંધ 
 • કોણ જીત્યું? 
 • વાંદરાનું કાળજું 
 • ચકલાભાઈનું વેર 
 • સાચાબોલી ગાય 
 • લોભિયો 
 • ઓહિયા ઓહિયા ઓહિયા 
 • ચોટડૂક – લાભશંકર ઠાકર 
 • કીડીબાઈનું ખેતર 
 • કબૂતરોનો સરદાર 
 • અતિથિસત્કાર 
 • લોભી વાંદરો 
 •  વિચાર્યા વગર કામ કરશો નહીં
 • લોભી રાજા 
 • સારસની શિખામણ 
 • ઉપકારનો બદલો 
 • લોભી કૂતરો 
 • કૂકડાનું પરાક્રમ 
 • શિયાળે હરણ ખાધું 
 • સાચાં હરણ 
 • પરીના મગજને આવેલો વિચાર 
 • સાત સૂંઢાળો હાથી  
 • હંસ અને ઘુવડ 
 • માખીનો લોભ 
 • સિંહ અને સસલાની વાર્તા – પંચતંત્ર 
 • સસાભાઈ સાંકળિયા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ટીટોડો અને દરિયો – પંચતંત્ર 
 • બગલો અને શિયાળ – ઈસપની વાતો 
 • પરી બનેલી ચકલીની વાર્તા – જાપાનીઝ પરીકથા 
 • લુચ્ચો ગધેડો અને વાઘ – ઈસપની કથા 
 • કૂવામાંની દેડકી – ઈસપની વાતો 
 • વાઘ આવ્યો રે વાઘ – ઈસપની કથા
 • ભટૂરિયા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • શિયાળ – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • કઠિયારો અને જળદેવતા – ઈસપની કથા 
 • ઊંટ પગ સડે – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ફૂલણજી કાગડો – પંચતંત્ર 
 • ગધેડાની સવારી – ઈસપની કથા 
 • સમજુ બકરીઓ – ઈસપની કથા 
 • કામચોર ગધેડો – ઈસપની કથા 
 •  લાડુની જાત્રા – રમણલાલ પી. જોશી
 • ચકલી અને કાગડો – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • હિંમતવાન ચકલી – આફ્રિકન બાળવાર્તા 
 • વહતા ભાભા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ત્રણ ભણેલા, એક અભણ – પંચતંત્ર 
 • કાગડો અને ઘઉંનો દાણો – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • કબૂતરે ચીતરેલું પાણી પીધું – ઈસપની કથા 
 • ચિત્રલેખા – નાગરદાસ ઈ. પટેલ 
 • ડોશી અને વાંદરી – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • વાદીલો કાગડો – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • લડાઈની નોબત – નાગરદાસ ઈ. પટેલ 
 • સોનાના ઈંડા આપતી મરઘી – ઈસપની કથા 
 • ચતુર કાગડો – ઈસપની કથા 
 • દાટેલું ધન – ઈસપની કથા 
 • પાણીનું ટીપું અને ઝાડની ભાઈબંધી – ડૉ. પૂર્વી એન. ઉપાધ્યાય 
 • ટશુકભાઈ – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • પતંગિયુ અને છોકરો – ડૉ. દિકપાલસિંહ જાડેજા 
 • બહાદૂર ખિસકોલી અને બીકણ ફોસ્સી વાંદરો – ડૉ. દિકપાલસિંહ જાડેજા 
 • જાદુઈ લાકડીવાળો ખેડૂત – જાપાનીઝ પરીકથા 
 • લાલટોપી – ભારતીય લોકકથાનું વાર્તાબીજ 
 • મગર અને ગોવાળિયો – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • સાપના ઈંડા અને મરઘી – ઈસપની કથા 
 • સિંહનું મોઢું ગંધાય – ઈસપની કથા 
 • રંગબેરંગી પતંગિયું – ડૉ. પૂર્વી એન. ઉપાધ્યાય 
 • ખીલીબાઈ – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • બેં બેં બકરી – બેપ્સી એન્જિનિયર 
 • કૂતરો અને કૂતરાની ભાઈબંધી – ઈસપની કથા 
 • કોનું કોનું જાંબુ… – રમેશ પારેખ 
 • કરસન અને કબૂતર – ચંદ્રશંકર મ. ભટ્ટ 
 • બકરીનું બચ્ચું અને વરુ – ઈસપની કથા 
 • સમળી મા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ફૂ-ફૂ બાપા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ઝરણાનું જાદુઈ પાણી – જાપાનીઝ પરીકથા 
 • જોગીડો વાટ જુએ – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • કરતા હો, સો કીજીયે – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ગોળાભાઈના હાથપગ – હર્ષદ ત્રિવેદી 
 • દાનવીર રાજા – શામળકૃત ‘સિંહાસનબત્રીસી’ 
 • તડતડ તુંબડી તડંતડા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • કુંતલા અને રાજકુમાર – ગંભીરસિંહ ગોહિલ 
 • એક ચકલી – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • નાનકડું ફૂલ અને વાદળો – ડૉ. પૂર્વી એન. ઉપાધ્યાય 
 • ભાણિયો ના ભૂંકે – ચંદ્ર ત્રિવેદી 
 • અક્કલ મોટી કે ભેંસ – કહેવત કથાનકો 
 • પોપટ ને કાગડો – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • આળસુ શિયાળ – એક હિન્દી કહેવતનું કથાનક 
 • શેઠકાકાની ફાંદ – હર્ષદ ત્રિવેદી 
 • રતન ખિસકોલી – હિમાંશી શેલત 
 • માછલીઓનું ગામ – ઉદયન ઠક્કર 
 • હોલો-હોલી – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • અદેખો દરજી – હર્ષદ ત્રિવેદી 
 • એષાબહેન અને ઉંદર – શ્રધ્ધા ત્રિવદી 
 •  વાદીલો હજામ – ગિજુભાઈ બધેકા
 • નસીબની દેવી અને ભિખારણ – વાચનમાળાની કૃતિ 
 • જંપિ તે જંપુ નહીં – વંદના શાંતુઈન્દુ 
 • ચતુરાઈની પરીક્ષા – વાચનમાળાની કૃતિ 
 • બિલાડીના જાત્રા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • પાણીકલર – હર્ષદ ત્રિવેદી 
 • મંકોડાનો સાફો – ગિરા પિનાકિન ભટ્ટ 
 • ખડબડ ખડબડ ખોદત હૈ – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ભક્ત પ્રહ્લાદ – પૌરાણિક કથાઓ 
 • છ મુર્ખાઓની પહેલી વાર્તા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • છ મુર્ખાઓની બીજી વાર્તા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • છ મુર્ખાઓની ત્રીજી વાર્તા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • છ મુર્ખાઓની ચોથી વાર્તા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • છ મુર્ખાઓની પાંચમી વાર્તા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • છ મુર્ખાઓની છઠ્ઠી વાર્તા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ભેંસના શીંગડામાં માથું – જાણીતી કહેવત કથાનક 
 • ડોસો અને ત્રણ દીકરા – ઈસપની કથા 
 • આંધળાઓનો હાથી – ઈસપની કથા 
 • નાનકુડી છોકરી – પરીકથા 
 • ડોસી અને ચાર દીકરા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • રૂડાને સ્પ્રિંગ મળી – જાગૃતિ રામાનુજ 
 • છછૂંદર અને વાઘ – મરવિન સ્કીપર 
 • સાંભળો છો, દળભંજનજી – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • થાળીમાં ચાંદ – રામાયણ 
 • હનુમાન અને બળિયો ભીમ – પૌરાણિક કથાઓ 
 • ખિસકોલી અને રાજા – પૌરાણિક કથાઓ 
 • રાણીની સૌથી વહાલી ચીજ – પૌરાણિક કથાઓ 
 • દેડકો અને ખિસકોલી – ગિજુભાઈ બધેકા 
 •  તારાઓઓ વરસાદ – જાણીતા પરીકથાઓ
 • કોઈ ન કરી શકે – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • છોકરો અને સ્વર્ગની પરી – જાણીતી પરીકથાઓ 
 • ઢીશુમ અને સાત પરીઓ – જાણીતી પરીકથાઓ 
 • સૂરજમુખીનું ફૂલ – ગોપાલકૃષણ 
 • સોનોરી હંસ – જાતક કથા 
 • હો આંબાભાઈ, હો લીંબાભાઈ – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • સુખી માણસનું પહેરણ – શંભુપ્રસાદ ભટ્ટ 
 • ચાર ઋતુઓ – જાતક કથા 
 • ગેંડાની ફરિયાદ – મરવિન સ્કીપર 
 • મહા વીર – પૌરાણિક કથાઓ 
 • બાઘો – મધુસૂદન પારેખ 
 • અણમાનેતી વહુ અને તેના ભાઈઓ – નાગપાંચમની વ્રતકથા 
 • હું તો મોટો ભા – ગિરા પિનાકિન ભટ્ટ 
 • ડાઘિયો – હર્ષદ ત્રિવેદી 
 • મા, મને મંતોલે તલ્લી રે તલ્લી – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • દુનિયાની મોટામાં મોટી ચીજ – મરવિન સ્કીપર 
 • જો કરી જાંબુએ… – જયંતી ધોકાઈ 
 • કરમની સજા – યશવંત કડીકર 
 • એદી – મરવિન સ્કીપર
 •  કાને ટોપી, માથે ચોટી – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • કૂતરાને આવ્યું સપનું – વંદના શાંતુઈન્દુ 
 • પારકી સેવામાં માર ખાધો – પંચતંત્ર(અપરીક્ષિતકારકમ્) 
 • શ્રવણ – પૌરાણિક કથાઓ 
 • જૂ બાઈ – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • છાના છાના પગલા – અનિલ જોશી 
 • શિયાળભાઈ બખોલમાં ફસાયા – ઈસપની વાર્તાઓ 
 • જૂ કા પેટ ફૂટ્યા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ખલીલની ચતુરાઈ – આરબકથાઓ 
 • પૂંછડી વિનાનું શિયાળ – ઈસપની વાતો 
 • જાદુઈ વાંસળી – જયવતી કાજી 
 • કૂતરાની લાલચ – ઈસપની વાતો 
 • દાટેલું ધન – ઈસપની વાતો 
 • ખેતલી – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • રામાયણ – વાર્તાસંકલન – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • દયાળુ ડોશી – મોટી બહેન(વાર્તાકહેનાર – ગિજુભાઈ બધેકા) 
 • ચંદાનો ટપાલી – મરવિન સ્કીપર 
 • ગુલામ ઘોડો – ઈસપની વાતો 
 • હજામ અને બાંડો વાઘ – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • સસલું અને વાઘ – હરરાય દેસાઈ 
 • અદલાબદલી – કુમારી સુનિતા 
 • એક રાજકુંવરી અને ચાર રાજકુંવર – જાણીતી પરીકથા 
 • મૂરખ ભાઈબંધ – જાતક કથા
 •  ઘુવડ અને કાગડો – આપણી બાળકથાઓ 
 • મૂરખ છોકરો – જાતક કથા 
 • દુશ્મનની ઓળખ – બુદ્ધિપ્રેરક બાળકથાઓ 
 • બે ભમરાઓ – સંસ્કારી બોધકથાઓ 
 • અભિમાની ભીંડો – નટવર પટેલ 
 • બાપા, કાગડો – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • પસ્તાવો કરે શું વળવાનું ? 
 • ઘાસ કા પૂળા ખાજા – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ગુડો-ગુડી – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ભગવાન જે કરે તે સારા માટે – અકબર બીરબલની કથાઓ 
 • પેમલો-પેમલી – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • વાઘનો ઉપવાસ – કહેવત કથાનકો 
 • હરણના બચ્ચાની ચાલાકી – જાતક કથા 
 • ચતુર વાંદરો – જાતક કથા 
 • કેડ, કંદોરો ને કાછડી; અમે ચાર જણાં – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • સૌથી મોટી વસ્તુ કઈ? – અકબર બીરબલની કથાઓ 
 • ખજાનાની શક્તિ – જાતક કથા 
 • અણમોલ ભેટ – જાતક કથા 
 • છોકરી અને ઢીંગલી – જાણીતી પરીકથા 
 • સોબત – નટવર પટેલ 
 • ચોર પકડાયો – અકબર બીરબલની કથાઓ 
 • તોફાની દકુ – જાણીતી પરીકથા 
 • બાજરાના જાદુઈ દાણા – જાણીતી પરીકથા 
 • ભમરી અને મધમાખી – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • ચકલી અને મોર – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • પોથીનો કીડો – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • ભીનું લાકડું, સૂકું લાકડું – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • રથયાત્રા – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • જાંબુ – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • અજાણ્યો વાંસળીવાળો – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • કૂતરાની ઈર્ષ્યા – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • ભેંસની સેવા – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર  
 • ચતુર કુંભાર – રાષ્ટ્રીય પહેલી ચોપડી,1923 
 • કોડિયું અને ફાનસ – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • નદીના બે કિનારા – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • ખેડૂત અને ધરતી – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • પૃથ્વી કેમ જન્મી ? – મેઘાલયની લોકકથા 
 • કાગડો તે કાગડો અને કોયલ તે કોયલ – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • કોણ ખાઉંધરું ? – અકબર બીરબલની કથાઓ 
 • અધિકાર – બુદ્ધિપ્રેરક બાળવાર્તાઓ, સંકલન – જયંતી પટેલ 
 • મોર બનેલો કાગડો – ઈસપની કથાઓ 
 • વરુ અને બગલો – ઈસપની વાતો 
 • ઠીંગુજીની વાર્તા – જાણીતી પરીકથા 
 • સોનબાઈ અને રૂપબાઈ – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • બિલાડીના ગળે ઘંટ બાંધે કોણ ? – ઈસપની વાતો 
 • શિયાળનો લાંબો પડછાયો – ઈસપની વાતો 
 • ઘડો અને કૂવો – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • અણમોલ પાઠ – જાતક કથા 
 • ફળ અને ફૂલ – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 •  સિંહ અને ગુલામ – ઈસપની વાતો
 • તીર અને ગદા – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • સાગનું ઝાડ અને તેની ડાળી – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • મધમાખી અને ભમરો – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • નારદની હાર – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • કોડિયું અને ખરતો તારો – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • વાંસળીવાળો – જાણીતી પરીકથા 
 • શિયાળે સિંહને ભગાડ્યો – પંચતંત્ર 
 • વાંસ અને દેવદારનું ઝાડ – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • જીભ હરાવે, જીભ જિતાડે – જાતક કથાઓ 
 • ચંદાનો ટપાલી – મરવિન સ્કીપર 
 • હવે હું ગોળ નહીં ખાઉં – આપણી સંતકથાઓ 
 • દયાળુ ઈશ્વર – ઉત્તમ બોધકથાઓ 
 • પરી અને મોચીની વાર્તા – જાણીતી પરીકથાઓ 
 • ચણાની શોધ – જાતક કથા 
 • મૂરખ ઝાડની વાર્તા – જાતક કથા 
 • માછલી હાથથી ગઈ – જાતક કથા 
 • ઉત્તમ ફૂલ – નટવર પટેલ 
 • સાચી ભાઈબંધી – જાતક કથા 
 • ભણેલો ભટ – ગિજુભાઈ બધેકા 
 •  ખેતર અને પર્વત – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર
 • સસલાની ચતુરાઈ – બુદ્ધિપ્રેરક બાળાવાર્તાઓ 
 • લાલચ બહુ બુરી – જાતક કથા 
 • એ પણ ચોરી કહેવાય – મુકુલ કલાર્થી 
 • ભાગો ડૂબી મરશું – અકબર બીરબલની વાતો 
 • શિયાળનું બચ્ચું – ઈસપની વાતો 
 • અદેખી રાણી – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • વરુએ લીધેલો વેશ – ઈસપની વાતો 
 • ચંપા અને ડોશી – જાણીતી પરીકથા 
 • ગધેડો જ જાણે – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • માથું અને છત્રી – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • ઢીંગલી અને ચાર ભાઈબંધ – જાણીતી પરીકથા 
 • ચડજા બેટા શૂળી પર – કહેવત કથાનકો 
 • મીઠાં બોર – રામાયણ 
 • ચોટલી અને હાથપગ – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • નાક અને કાન – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • ઝાડ અને માણસ – ઈસપની વાતો 
 • સાચા ભાઈબંધોની વાર્તા – હિતોપદેશ 
 • જાદુઈ માછલી – પરીકથા 
 • સસલાના બચ્ચાના કાન – નચિકેતાદેવી 
 • દીવડાં બનીશું – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • લાલચુ શિયાળ અને ભૂખ્યો સિંહ – નેત્રા ઉપાધ્યાય 
 • શિયાળ અને બકરીનું બચ્ચું – 
 • વનનો રાજા હાથી અને ઉંદરનું બચ્ચું – ડૉ.દિકપાલસિંહ જાડેજા 
 • બોલતો પોપટ, અજગર અને દીકરો – ડૉ. દિકપાલસિંહ જાડેજા 
 • શાહુડીના પીંછા અને સાપ – હિતોપદેશ 
 • મૂરખને આપેલી શિખામણ – પંચતંત્ર 
 • હંસ અને ઉંદર – હિતોપદેશ 
 • લાવરી અને ઘુવડ – પંચતંત્ર 
 • હાથી અને ઉંદરની ભાઈબંધી – પંચતંત્ર 
 • શિયાળ અને ઉંદરોનો રાજા – હિતોપદેશ 
 • ફૂલણશી ગધેડો – પંચતંત્ર 
 • ઉંદરનું બચ્ચું અને તેની મા – પરીકથાઓ 
 • ઘોડો, બળદ અને સૈનિક – પ્રાણીકથાઓ 
 • મજેદાર કૂકડો – રસથાળ 
 • ઊંટ અને શિયાળ – પંચતંત્ર
 • સસલાની ચતુરાઈ – પરીકથાઓ, સંકલન-જયંતી પટેલ 
 • દેડકો અને છોકરો – ડૉ. દિકપાલસિંહ જાડેજા 
 • કાચો ઘડો અને કાચૂું સૂતર – અમૃતલાલ વેગડ
 • ત્રણ રીંછની વાર્તા – ડોલરરાય માંકડ 
 • ભોળભાભા – રમણલાલ સોની 
 • ગાય અને સિંહ – જયદેવ માંકડ 
 • સોનાના ઓજાર – પન્નાલાલ પટેલ 
 • હંસોનું સમર્પણ – મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’ 
 • કીડીનું બચુડિયું ખૂબ ગમે – રમેશ ત્રિવેદી 
 • ટોપલીના ટમેટા અને ટીનુ – ડૉ. દિકપાલસિંહ જાડેજા 
 • ફૂલની કિંમત – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • પારસમણિ – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
 • રાત અને છોકરી – હેતવી નિધિ 
 • ઘરડો ઊંદર અને બિલાડી – પ્રાણીકથાઓ 
 • કૂતરો અને ચિત્તો – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • રાજા હરિશ્ચંદ્ર – કુદશિયા જૈદી 
 • ઊંદર અને રાજા – આપણી વાર્તાઓ 
 • પાપનું ભાગીદાર કોણ ? – પુરાણ કથાઓ 
 • મોરમામાની કેરી – રસથાળ 
 • લખ્યું બારું – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • બિલાડીની ડોકે ઘંટડી બાંધી – પ્રભુલાલ દોશી 
 • સસલું અને છછૂંદર – આપણી પ્રાણીકથાઓ 
 • માણસ અને કાગડો – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ફટાકડાની ટોળીમાં તડાફડી – પ્રભુલાલ દોશી 
 • કાબર અને ડોશી – ભાનુમતિ સી. પટેલ 
 • સસલા અને કાચબાની હરીફાઈ – પ્રભુલાલ દોશી 
 • ટીનુ અને તેના ચિત્રો – હેતવી નિધિ 
 • હેન્સ – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • વાત કહેવાય એવી નથી – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • સાહેબ, છોકરા રાખતો હતો – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ભેંસ ભાગોળે… – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • થોડી દેર કે કારણે – ભાનુમતિ સી. પટેલ 
 • સાચી ઈજ્જત – જીવરામ જોષી 
 • દેડકી રાણી – રશિયન લોકવાર્તા 
 • મકનો અને રાક્ષસ – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • બોઘાલાલ – ભાનુમતિ સી. પટેલ 
 • કીડી અને તીડ – યશવંત કડીકર 
 • સાચ્ચી મા  
 • લાલચુ મિન્ટુ 
 • છભુને શિખામણ મળી – યશવંત કડીકર 
 • ઊંટના અઢારે અંગ વાંકા – વાર્તાસ્રોત-દલપતરામની કવિતા 
 • ગંજીનો કૂતરો – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • દાદાની પાઘડી, દાદાનો ડંગોરો – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • ઈશ્વર જુએ છે – મુકુલ કલાર્થી 
 • વનકો જોડા લઈ ગયો – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ફેરિયો – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • વાનર અને ચકલી – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • ઘટોત્કચ – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • બુદ્ધ – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • બંગડીવાળો વાઘ – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • લુચ્ચો વાઘ – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • લૂંટારાને આવકાર – મુકુલ કલાર્થી 
 • ગોલપુનો બગીચો – ડૉ. પૂર્વી એન. ઉપાધ્યાય 
 • કૃષ્ણ – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • કીડીઓ અને નાગ – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • જાદુઈ અરીસો – ભાનુમતિ સી. પટેલ 
 • સદાચારનો પ્રભાવ – મુકુલ કલાર્થી 
 • યુધિષ્ઠિરે શું માંગ્યું ? – મુકુલ કલાર્થી 
 • જંગલી શિયાળની કથા – વાર્તાસ્રોત- ભારતીય કથાવિશ્વ ભાગ-2, શિરીષ પંચાલ 
 • ચકલાભાઈ વેર વાળવા જાય – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • કીડી અને અબરખ – વંદના શાંતુઈન્દુ 
 • છોકરા અને દેડકા – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • વાવે તેવું લણે, કરે તેવું પામે – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • લાવ મારા રોટલાની કોર – ભાનુમતિ સી. પટેલ 
 • ખરો ગુનેગાર – ભાનુમતિ સી. પટેલ 
 • સીતા – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • સોક્રેટિસ – મુકુલ કલાર્થી 
 • અમારે આવો રાજા નથી જોઈતો – મુકુલ કલાર્થી 
 • મોતીની માળા – ભાનુમતિ સી. પટેલ 
 • સોનેરી સફરજન – ભાનુમતિ સી. પટેલ 
 • ધ્રુવ – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • પ્રહ્લાદ – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • ચકીનો ચરખો – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • મારા દાદાના દેશમાં હું તો બોલવાનો – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • બાદશાહ અને ફકીર – ગુજરાતી પહેલીની ચોપડી,1923 
 • દુર્જન કાગડો – લોકપ્રિય બાળવાર્તાઓ 
 • વહુથી ના પડાય જ કેમ…? – લોકપ્રિય બાળવાર્તાઓ 
 • શિયાળનો ન્યાય – લોકપ્રિય બાળવાર્તાઓ 
 • હાથી અને દરજી – લોકપ્રિય બાળવાર્તાઓ 
 • ચોરની લાકડી એક વેંત ટૂંકી – લોકપ્રિય બાળવાર્તાઓ 
 • નગુણી માણસજાત – પંચતંત્ર 
 • બુલબુલ અને ખિસકોલી – શૈલેષ રાયચુરા 
 • કીડી અને વેપારી – વંદના શાંતુઈન્દુ 
 • ગોળ કેરી ભીંતલડી – વાર્તાસ્રોત – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • ચિત્રરથ રાજાની વાર્તા – પંચતંત્ર 
 • ખેડૂત અને તેના દીકરાની વાર્તા – પંચતંત્ર 
 • અભિમાની સાપની વાર્તા – પંચતંત્ર 
 • લાલચુ શિયાળ – પંચતંત્ર 
 • મંદવિષ સાપની વાર્તા – પંચતંત્ર 
 • હંસ અને દેડકાની વાર્તા – નચિકેતાદેવી  
 • દ્રૌણ બ્રાહ્મણની વાર્તા – પંચતંત્ર 
 • મશ્કરી – ભાનુમતિ સી. પટેલ 
 • શ્રવણ – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • કહાણી કહું કૈયા – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • મિયાં ફૂસકીની વાર્તા – બાળકથાવલિ 
 • શેરડીનો મીઠો સ્વાદ – બાળકથાવલિ 
 • ગમે તેને ભાઈબંધ બનાવાય નહીં – બાળકથાવલિ 
 • દયાળુ સિદ્ધાર્થ – બાળકથાવલિ 
 • સ્વાદના ગુલામ ના બનાય – મુકુલ કલાર્થી 
 • હનુમાને સીતા માતા શોધી લીધાં – વાર્તાસ્રોત – રામાયણ 
 • ખીચડીના ભાગ – યશવંત કડીકર 
 • હંસણી, મરઘી અને બતક – યશવંત કડીકર 
 • હંપુ હાથી – યશવંત કડીકર 
 • હનુમાને લંકા સળગાવી – વાર્તાસ્રોત – રામાયણ 
 • મહેનતની કમાણી – યશવંત કડીકર
 • ખેડૂત અને તેના દીકરાની વાર્તા – પંચતંત્ર 
 • અભિમાની સાપની વાર્તા – પંચતંત્ર 
 • એક સિંધૂક પંખીની વાર્તા 
 • ચાંદો સૂરજ રમતાં હતાં – જોડકણાં કથા 
 • ચાંદામામાની છોકરી – સાધના સામયિક, બાળલોકકથા વિશેષાંક 
 • રાજાના સુંદર વાટકા અને ઘરડો માણસ – દેશવિદેશની વાર્તા 
 • મૂરખ છોકરાની વાર્તા – સુંદર બાળવાર્તાઓ 
 • નવો રાજા – વિયેટનામની બાળલોકકથા, સાધના સામયિક 
 • બુદ્ધિશાળી રાજા – બાળવાર્તાવલિ 
 • જાદુઈ ચશ્મા – ફિલિપ ક્લાર્ક 
 • સોનેરી કાગડો – સાધના સાપ્તાહિક 
 • સિંહણે ઉછેરેલું શિયાળનું બચ્ચું – પંચતંત્ર 
 • અનોખી પુત્રી – સાધના સાપ્તાહિક 
 • ડોશીનું મંદિર – યશવંત કડીકર 
 • કીડી અને હાથી – બાળવિશ્વ, ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી 
 • સિહં અને ધોબી – ઈસપની વાતો 
 • ચાલાક ચકલી – વાસુદેવ સોઢા 
 • ભાગો ભાગો, અજગર આવ્યો – રમેશ પારેખ 
 • ઢૂમ ઢૂમ સસલું – લાભશંકર ઠાકર 
 • મીનુની મોજડી – ધીરુબહેન પટેલ 
 • નદી અને ઘડા – આપણી બાળવાર્તાઓ 
 • મૂરખ માછીમાર – જાતક કથા 
 • રીંછ અને માછલીની વાર્તા – પદ્મનાભ 
 • વહેંચવાનો આનંદ – ઈશ્વર પરમાર 
 • છોકરો અને રાજા – આપણી બાળવાર્તાઓ 
 • ટોપલામાની કેરીઓ – હિતોપદેશ 
 • વાઘ અને બગલો – હિતોપદેશ 
 • કઠિયારો અને તેની પત્ની – વાચનનો રસથાળ, ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી 
 • જાદુગર વાંદરો અને મધમાખી – પદ્મનાભ 
 • કેટલાં કાગડાં – તેનાલીરામની વાર્તા 
 • છોકરી અને ઢીંગલી – પદ્મનાભ 
 • દુશ્મન કે દોસ્ત – વાર્તાસંકલન, જયંતિ પટેલ 
 • ગોવાળ અને ગાય – વાર્તાસંકલન, જયંતિ પટેલ 
 • કાગડો અને સોનાની કંઠી – વાર્તાસંકલન, જયંતિ પટેલ 
 • બહાદૂર છોકરો – વાર્તાસંકલન, જયંતિ પટેલ 
 • કહોડ, કહોડ ચણો આપ – હંસા મહેતા 
 • ઘોડીનું ઈંડું – રમણલાલ ના. શાહ 
 • દયાળુ સારંગીવાળો – રમણલાલ ના. શાહ 
 • આગનો તણખો – બુદ્ધિપ્રેરક બાળવાર્તાઓ – જયંતિ પટેલ 
 • અક્કલથી કાંટો કાઢવો – બુદ્ધિપ્રેરક બાળવાર્તાઓ, જયંતિ પટેલ 
 • રામ-લક્ષ્મણની જોડી – નટવર પટેલ 
 • ફાનસનું અજવાળું – નટવર પટેલ 
 • બીરવાની બોરડી – નટવર પટેલ 
 • માખી અને પતંગિયું – નટવર પટેલ 
 • ભગવાન અને છોકરો – નટવર પટેલ 
 • નચિકેતાની વાર્તા – વાર્તાસ્રોત, પુરાણકથા 
 • કૃષ્ણ – પુરાણકથા 
 • દેડકીના બચ્ચાં – નટવર પટેલ 
 • રાજહંસ કોણે ચોર્યો – અકબર બીરબલની વાર્તા 
 • નાની ચકલી – શાન્તિ નિરૂપણ 
 • ઘરડો ઘોડો – વાર્તાસ્રોત, ચાંદાપોળી 
 • એક હતો રાજા – દિગ્ગજ શાહ 
 • રાજાનો ધરમ – વાર્તાસ્રોત, ચાંદાપોળી 
 • છેતરનારો શરમાઈ ગયો – મુકુલ કલાર્થી 
 • રઘુ – મુકુલ કલાર્થી 
 • ધારેલું કામ પાર પાડ્યું – મુકુલ કલાર્થી 
 • વરસો અનરાધાર – ગંભીરસિંહ ગોહિલ 
 • પાકીટમાર પકડાઈ ગયો – ગંભીરસિંહ ગોહિલ 
 • બાપાના વેણ – નાગરદાસ પટેલ 
 • લાલચનું પરિણામ – ડૉ. જયંતિ પટેલ 
 • મોર અને ઢેલ – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ઘાંચીનો બળદ – ડૉ. જયંતિ પટેલ 
 • પ્રજાનો નોકર – ડૉ. જયંતિ પટેલ 
 • કાગડો ને કોઠીંબુ – ગિજુભાઈ બધેકા 
 • ગોળ કૂંડાળું – નાગરદાસ ઈ. પટેલ 
 • લોભી કૂતરો – બાળવિશ્વ, વાર્તાસ્રોત, ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી 
 • કરામતનો કીમિયો – ડૉ. જયંતિ પટેલ 
 • બહાદૂર ચકલી – ઉષા જયંત મેઘાણી 
 • વાનરોનો અધિકાર – ડૉ. જયંતિ પટેલ 
 • ધ્રુવ – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • મારા દાદાના દેશમાં હું તો નાચવાનો – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • ભાગ્યશાળી ડોસો – ઉષા જયંત સંઘવી  
 • ખુશામતનું પરિણામ – ડૉ. જયંતિ પટેલ 
 • રામ – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • મહાવીર સ્વામી – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • લવ-કુશ – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • બ્રાહ્મણ અને વાઘ – રતિલાલ સાં. નાયક 
 • અજબ ચોર – ઝવેરચંદ મેઘાણી 
 • ગોવાળ અને સાપ – મોંઘીબહેન બધેકા 
 • કપાળે કપાળે જુદી મતિ – પ્રભુલાલ દોશી
 • ચાર રાજકુમાર અને રાજકુમારી – વૈતાળપચીસી 
 • ઊંટ છાંડે આંકડો – પ્રભુલાલ દોશી 
 • મૂરખ વાંદરો – હિતોપદેશ
 • ખાડો ખોદે તે પડે – પ્રભુલાલ દોશી
 • બિલ્લીમાસી છમછમ – પ્રભુલાલ દોશી 
 • કીડીબાઈનું ખેતર – દુર્ગેશ શુક્લ 
 • ખંખેરી નાખો અને ઉપર ચઢો – વાર્તાસ્રોત-બાળવિશ્વ, ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી 
 • કોથળામાંથી બિલાડું – પ્રભુલાલ દોશી 
 • ક્યાં છે અમારી મા – અંજના ભગવતી 
 • કોણ ગાય છે મીઠાં ગીત – અંજના ભગવતી
 • પાંદડે પાંદડે દીવા – વાસુદેવ સોઢા
 • ચાલાક ચકલી – વાસુદેવ સોઢા
 • એકલા કદી જિવાય – વાસુદેવ સોઢા
 • કામગરી મધુ – અંજના ભગવતી
 • બહાદુર કાનો – વાસુદેવ સોઢા
 • ભડાભડ ને ધડાધડ – રમણલાલ સોની
 • દીધું એવું લીધું – રમણલાલ ન. શાહ
 • સોનબાઈ અને બગલો – ગિજુભાઈ બધેકા
 • ત્રણ ભાઈ – વાસુદેવ સોઢા
 • ચાલાક હરણ – હિતોપદેશ
 • બિલાડીની ડોકે ઘંટડી બાંધી – રમણલાલ સોની
 • બીવાથી બીવું નહીં – રમણલાલ સોની
 • મતૂરી-ફતુરી – રમણલાલ સોની
 • મોચીની ચતુરાઈ – આરબદેશની બાળકથા
 • શશીમાસીના શક્કરિયા – રમણલાલ સોની
 • શિયાળની વાર્તા – પંચતંત્ર
 • ગારાનો માણસ – કિશોર પંડ્યા
 •  ચતુર હરણ – હિતોપદેશ
 • કેમ છે દોસ્તાર…- વાસુદેવ સોઢા
 • બોઘડભાઈ – પ્રાણજીવન દોશી
 • મોર અને ઢેલ – ગિજુભાઈ બધેકા
 • લખ્યા બારું – ગિજુભાઈ બધેકા
 • ખુશી પોતાના ઘરમાં ખુશી – અંજના ભગવતી
 • જાન બચી તો લાખો પાયા – અંજના ભગવતી
 • પોલ પકડાઈ ગઈ – વાસુદેવ સોઢા
 • છોડી – હાન્સ એન્ડરસન
 • સુદામાની વાર્તા – પુરાણોની વાર્તા
 • કુકડી કહે છે – અંજના ભગવતી
 • ખેડૂતની કાકડી – રમણલાલ સોની
 • શિયાળે જમાવ્યું આસન – કહેવત-કથાનકો, વિજયદાન દેથા
 • બગલો અને શિયાળ – પ્રભુલાલ દોશી
 • ફુગ્ગાનું ફારસ – પ્રભુલાલ દોશી
 • સાવિત્રીની વાર્તા – પૌરાણિક કથાઓ
 • બે મિત્રો અને રીંછ – પ્રભુલાલ દોશી
 • ઉતાવળા સો બહાવરા – પ્રભુલાલ દોશી
 • કોણ ગાય છે મીઠાં ગીત – અંજના ભગવતી
 • ગિલુભાઈની પૂંછડી – અંજના ભગવતી
 • બોલ કાળુ ક્રા…ક્રા… – અંજના ભગવતી
 • કામગરી મધુ – અંજના ભગવતી
 • ચતુર ડોશી અને ઘંટાકર્ણ રાક્ષસની વાર્તા – હિતોપદેશ
 • નટખટ નટુ – અંજના ભગવતી
 • સૂરજ શું છે? – અંજના ભગવતી
 • એક હતા મનુભાઈ – અંજના ભગવતી
 • બુલબુલ – ગિજુભાઈ બધેકા
 • બુલબુલ અને રૂપા – ગિજુભાઈ બધેકા
 • ભગવાનની આંખ – વાસુદેવ સોઢા
 • કુદરતની કમાલ – અંજના ભગવતી
 • ઝાકળનો પ્યાલો – ગિજુભાઈ બધેકા
 • નાનું સરખું બી – આફ્રિકન વાર્તા
 • કાબરબાઈની બદામ – રતિલાલ સાં.નાયક
 • છોકરાં અને દેડકાં – રતિલાલ સાં. નાયક
 • ટમેટાનો મીઠો સૂપ – કાઈ તુઓમી(આફ્રિકન બાળવાર્તાકાર)
 • તરસ્યા કાગડાની વાર્તા – દિક્પાલસિંહ જાડેજા
 • સાબર અને હરણાના બચ્ચાની વાર્તા – આપણી બાળવાર્તાઓ
 • પંખીઓના રાજાની વાર્તા – દિક્પાલસિંહ જાડેજા
 • પરીની વાર્તા – પ્રવીણકુમાર
 • છોકરીનું નસીબ – પી.એચ.એમર્સન
 • ઉપકારનો બદલો – ગુજરાતી બાળકથાઓ
 • શેરડીનો સ્વાદ – આપણી બાળકથાઓ
 • આળસુ છોકરો – આપણી બાળકથાઓ
 • બળિયાથી દૂર રહેવું સારું – આપણી બાળકથાઓ
 • લે રે હૈયાભફ – આપણી બાળકથાઓ
 • વાઘની પાલખી – રમણલાલ સોની
 • ઘુવડની સલાહ – રમણલાલ સોની
 • અક્કલનું ઘર પૂંછડી – રમણલાલ સોની
 • દે-નું લે થઈ ગયું – રમણલાલ સોની
 • રૂપિયાવાળી ચકલી – રમણલાલ સોની
 • ડરાંઉંખાં દેડકો – રમણલાલ સોની
 • ચટકચંદ ચટણી – રમણલાલ સોની
 • ભગા પટેલની ભેંસ – રમણલાલ સોની
 • સિંહ અને ભૂંડની લડાઈ – રમણલાલ સોની
 • કલાકાર કાગડી – રમણલાલ સોની
 • ગલો ને ગલી – રમણલાલ સોની
 • પોમલો ને પોમલી – રમણલાલ સોની
 • ગલબો વરુની જીભ ટીપાવે છે – રમણલાલ સોની
 • ચકુડી – રમણલાલ સોની
 • દુર્જન કાગડો – રમણલાલ સોની
 • પાપનું મૂળ – કિશોર પંડ્યા
 • પાણીમાં ચાંદો – આપણી શાળેય વાર્તાઓ
 • કોની ચતુરાઈ ચડે? – રમણલાલ સોની
 • પતંગિયાની જલયાત્રા – કિશોર પંડ્યા
 • ધની શેઠનો એક પૈસો – રમણલાલ સોની
 • પતંગિયાના રંગો – કિશોર પંડ્યા
 • બહાદુર મોમોતારો – ઉષા જયંત સંઘવી
 • શ્વાનમંદિર – ગિજુભાઈ બધેકા
 • મહેનતુ સાબર – કિશોર પંડ્યા
 • બુલબુલ – ગિજુભાઈ બધેકા
 • મયૂર રાજા – ઝવેરચંદ મેઘાણી
 • સોનાની પૂતળી – ઝવેરચંદ મેઘાણી
 • અજબ ચોર – ઝવેરચંદ મેઘાણી
 • ચંદ્ર અને બુનો – ઝવેરચંદ મેઘાણી
 • ઝાકળનો પિયાલો – ગિજુભાઈ બધેકા
 • બંસીધર – ગિજુભાઈ બધેકા
 • રાજા ડુમ અને પોપટ – વાસુદેવ સોઢા
 • ચોર ભાગ્યો ભરરરર… – વાસુદેવ સોઢા
 • પટ્ટુ પોપટ – આપણી બાળકથાઓ
 • જેવા સાથે તેવાં – રવજીભાઈ કાચા
 • ભલી ઉંદરડી – ખાધું-પીધું ને રાજ કર્યુંમાંથી, વાર્તાસ્રોત-ચિલ્ડ્રન્સ યુનિ.,
 • કાળી વાદળી – વાર્તાસ્રોત, જ્ઞાનગમ્મતમાંથી
 • Herons, snakes and weasels – Panchatantra
  Donkey in tiger skin – Panchatantra
  Chakli’s friends and stupid monkey – Panchatantra
  A pair of crows and a black snake – Panchatantra
  The story of the swan and the crow – Panchatantra
  Brahman and Crab – Panchatantra
  The story of the king of Supadkan
  A rat made of a tiger and a sage
  Let Java go to daughter’s house – Gijubai Badheka
  The fox and the cave that answers it – Panchatantra
  The story of Tadha Tabukala – Gijubhai Badheka
  Chakli’s friends and the mad elephant – Panchatantra
  The rabbit chased the elephant – Panchatantra
  Jumpy Rabbit – Panchatantra
  The story of the stupid donkey – Panchatantra
  Leaf boats, ants and pigeons
  Kagda Uncle Mamrawala – Labhshankar Thackeray
  Whom does the rat marry? – Panchatantra
  Falling, falling – the story
  The butterfly bubbled up – Dr. Dikpalsinh Jadeja
  Magic – Anil Joshi
  Big – thin story
  The fox made king
  The story of a simple camel – Panchatantra
  The story of the three fish – Panchatantra
  The story of Chaka and Chaki – Gijubhai Badheka
  The frog rode the snake – Panchatantra
  Dream of a flower bud
  Farmer and stork
  Two cats and a monkey
  The story of Dala Tarwadi
  Peacock’s complaint
  I do thaga thaiya
  Daghia’s tail is crooked – Ramesh Parekh
  Chhogala, leave now!
  Anandi Kagado – Gijubhai Badheka
  Donkey and flower
  Mumbai Ant – Labhshankar Thackeray
  Duckling – Dhirubahen Patel
  Three siblings
  Who won
  Monkey care
  Chaklabhai’s revenge
  Sachaboli Guy
  Greedy
  Ohio Ohio Ohio
  Chotduk – Labhshankar Thackeray
  Ant’s farm
  Chief of pigeons
  Hospitality
  Greedy monkey
  Don’t act without thinking
  The greedy king
  The teaching of the stork
  Revenge of gratitude
  Greedy dog
  The feat of the rooster
  Winter ate deer
  True deer
  The idea that came to the fairy’s brain
  The seven-headed elephant
  Geese and owls
  The greed of the fly
  The story of the lion and the rabbit – Panchatantra
  Sasabhai Sankaliya – Gijubhai Badheka
  Titodo and the sea – Panchatantra
  Herons and foxes – Aesop’s fables
  A fairy tale – a Japanese fairy tale
  Foolish donkey and tiger – the story of Aesop
  The frog in the well – Aesop’s fables
  The tiger came Ray Wagh – the story of Aesop
  Bhaturia – Gijubhai Badheka
  Fox – Gijubhai Badheka
  Kathiyaro and the water god – the story of Aesop
  Camel legs rot – Gijubhai all
  Phoolanji crow – Panchatantra
  The donkey ride – the story of Aesop
  Wise Goats – The Story of Aesop
  The idiot donkey – the story of Aesop
  Laduni Jatra – Ramanlal p. Joshi
  Cuckoo and crow – Gijubhai all
  Courageous Cockroach – African children’s story
  Vahta Bhabha – Gijubhai Badheka
  Three educated, one uneducated – Panchatantra
  Crow and wheat – Gijubhai Badheka
  The dove drank the painted water – the story of Aesop
  Chitralekha – Nagardas e. Patel
  Doshi and the monkey – Gijubhai all
  Wadilo Kagado – Gijubhai Badheka
  Nobat of fighting – Nagardas e. Patel
  A hen laying golden eggs – the story of Aesop
  The clever crow – the story of Aesop
  Buried Treasure – The Story of Aesop
  Water droplets and tree fraternity – Dr. Eastern n. Upadhyaya
  Tashukbhai – Gijubhai all
  Butterfly and boy – Dr. Dikpalsinh Jadeja
  The Brave Squirrel and the Jumpy Fossi Monkey – Dr. Dikpalsinh Jadeja
  Magic wand farmer – Japanese fairy tale
  Red Hat – The Seed of Indian Folklore
  Crocodiles and herdsmen – Gijubhai all
  Snake eggs and hens – the story of Aesop
  The lion’s mouth smells – the story of Aesop
  Colorful Butterfly – Dr. Eastern n. Upadhyaya
  Khilibai – Gijubhai Badheka
  Two Two Goats – Bepsi Engineer
  Dog and dog brotherhood – the story of Aesop
  Whose purple … – Ramesh Parekh
  Karsan and Kabutar – Chandrashankar m. Bhatt
  The story of the goat and the wolf – Aesop
  Samali Maa – Gijubhai Badheka
  Foo-Foo Bapa – Gijubhai Badheka
  The magical water of the spring – Japanese fairy tale
  Jogido waits – Gijubhai all
  Karta ho, so kijiye – Gijubhai all
  Golabhai’s limbs – Harshad Trivedi
  Danvir Raja – Shamlakrut ‘Sinhasanbatrisi’
  Tadtad Tumbdi Tadtadad – Gijubhai Badheka
  Kuntala and Rajkumar – Gambhirsinh Gohil
  Ek Chakli – Gijubhai Badheka
  Little flower and clouds – Dr. Eastern n. Upadhyaya
  Bhanio na bhunke – Chandra Trivedi
  Akkal moti ke bhansa – proverb storytellers
  Parrot and crow – Gijubhai all
  Lazy fox – the story of a Hindi proverb
  Shethakaka’s Trap – Harshad Trivedi
  Ratan squirrel – Himanshi Shelat
  Fish Village – Udayan Thakkar
  Hollow-holly – Gijubhai all
  Adekho Tailor – Harshad Trivedi
  Eshabahen and Undar – Shraddha Trivadi
  Vadilo Hajam – Gijubhai Badheka
  Goddess of Fate and Bhikharan – A work of reading
  Jump it not jump – Vandana Shantuindu
  Test of ingenuity – a work of reading
  Cat Jatra – Gijubhai Badheka
  Watercolor – Harshad Trivedi
  Mankoda’s Safo – Gira Pinakin Bhatt
  Khadbad khadbad khodat hai – Gijubhai Badheka
  Devotee Prahlad – Myths
  The first story of the six fools – Gijubhai Badheka
  Another story of six fools – Gijubhai Badheka
  The third story of the six fools – Gijubhai Badheka
  The fourth story of the six fools – Gijubhai Badheka
  The fifth story of the six fools – Gijubhai Badheka
  The sixth story of the six fools – Gijubhai Badheka
  The head of a buffalo horn – a well-known proverb
  Doso and three sons – the story of Aesop
  The elephant of the blind – the story of Aesop
  Little girl – fairy tale
  Dosi and four sons – Gijubhai Badheka
  Ruda finds spring – Jagruti Ramanuja
  Mole and tiger – Marvin Skipper
  Listen, Dalbhanjanji – Gijubhai all
  Moon in a plate – Ramayana
  Hanuman and Baliyo Bhim – Myths
  The squirrel and the king – myths
  The queen’s favorite thing – myths
  Frogs and Squirrels – Gijubhai Badheka
  Rain stars – well-known fairy tales
  No one can – Gijubhai all
  The boy and the fairy of heaven – well-known fairy tales
  Dhishum and the seven fairies – well-known fairy tales
  Sunflower – Gopalakrishna
  Golden Swan – Birth story
  Ho Ambabhai, Ho Limbabhai -GIJubhai Badheka
  Wearing a happy man – Shambhu Prasad Bhatt
  Four Seasons – Jatak Katha
  Rhino Complaint – Marvin Skipper
  Maha Veer – Myths
  Bagho – Madhusudan Parekh
  Anmaneti Vahu and her brothers – the story of Nagpancham
  I am a big brother – Gira Pinakin Bhatt
  Daghiyo – Harshad Trivedi
  Ma, mane mantole talli re talli – gijubhai badheka
  The biggest thing in the world – Marvin Skipper
  If you do purple … – Jayanti Dhokai
  Punishment of deeds – Yashwant Kadikar
  Eddie – Marvin Skipper
  Ear hat, top braid – Gijubhai all
  The dog had a dream – Vandana Shantuindu
  Beaten in Parki Seva – Panchatantra
  Listening – Myths
  Ju Bai – Gijubhai Badheka
  Shadow Shadow Steps – Anil Joshi
  Fox trapped in a crevice – Aesop’s fables
  Ju ka pet phutya – Gijubhai badheka
  Khalil’s shrewdness – Arabic stories
  A fox without a tail – Aesop’s fables
  Magic Flute – Jayavati Qazi
  The lure of a dog – Aesop’s fables
  Buried Treasure – Aesop’s Fables
  Khetli – Gijubhai Badheka
  Ramayana – Story Compilation – Gijubhai Badheka
  Kind Doshi – Big Sister (Narrator – Gijubhai Badheka)
  Postman – Marvin Skipper
  Slave Horse – Aesop’s Fables
  Barber and Bando Tiger – Gijubhai Badheka
  Rabbit and Tiger – Harrai Desai
  Chopped – Miss Sunita
  One princess and four princesses – the well-known fairy tale
  Stupid brotherhood – Jatak Katha
  Owls and crows – our children’s stories
  Stupid boy – birth story
  Enemy Identity – Intriguing Children’s Stories
  Two beetles – civilized sermons
  Abhimani Bhindo – Natwar Patel
  Dad, crow – Gijubhai all
  What to repent?
  Ghas ka pula khaja ​​- Gijubhai Badheka
  Gudu-Gudi – Gijubhai Badheka
  For the good of what God does – the stories of Akbar Birbal
  Pemlo-Pemli – Gijubhai Badheka
  Fasting of the tiger – proverbial storytellers
  Deer calf manipulation – a birth story
  Clever Monkey – Jatak Katha
  Cad, kandoro ne kachdi; There are four of us – Gijubhai Badheka
  What is the biggest thing? – Stories of Akbar Birbal
  The power of treasure – the birth story
  Invaluable gift – Jatak Katha
  Girl and doll – a well-known fairy tale
  Sobat – Natwar Patel
  Thief Caught – Stories of Akbar Birbal
  Tofani Daku – a well-known fairy tale
  The magical seed of millet – a well-known fairy tale
  Wasps and bees – Rabindranath Tagore
  Chakli and Mor – Rabindranath Tagore
  Bookworm – Rabindranath Tagore
  Wet wood, dry wood – Rabindranath Tagore
  Rathyatra – Rabindranath Tagore
  Jambu – Rabindranath Tagore
  Unknown Flute player – Rabindranath Tagore
  Dog jealousy – Rabindranath Tagore
  Buffalo Service – Rabindranath Tagore
  Clever Potter – National First Book, 1923
  Kodiyu and Lantern – Rabindranath Tagore
  Two banks of the river – Rabindranath Tagore
  Farmer and Land – Rabindranath Tagore
  Why was the earth born? – Folklore of Meghalaya
  The crow is the crow and the cuckoo is the cuckoo – Rabindranath Tagore
  Who eats – Stories of Akbar Birbal
  Right – Intelligent Children’s Stories, Compilation – Jayanti Patel
  Peacock Crow – Tales of Aesop
  Wolf and heron – Aesop’s fables
  The story of Thinguji – a well-known fairy tale
  Sonbai and Roopbai – Gijubhai Badheka
  Who puts a bell around a cat’s neck? – Aesop’s fables
  The long shadow of the fox – the story of Aesop
  Ghado and Kuvo – Rabindranath Tagore
  Invaluable Lesson – Jatak Katha
  Fruit and Flower – Rabindranath Tagore
  Lion and slave – Aesop’s fables
  Arrows and maces – Rabindranath Tagore
  Teak tree and its branches – Rabindranath Tagore
  Bee and beetle – Rabindranath Tagore
  Defeat of Narad – Rabindranath Tagore
  Kodiyu and the falling star – Rabindranath Tagore
  Flute player – a well-known fairy tale
  Winter chases the lion – Panchatantra
  Bamboo and cedar tree – Rabindranath Tagore
  Tongue beats, tongue wins – Jatak stories
  Postman – Marvin Skipper
  I won’t eat jaggery anymore – our fables
  Merciful God – Excellent Sermons
  The story of the fairy and the cobbler – well-known fairy tales
  The discovery of chickpeas – a birth story
  The story of a foolish tree – a native story
  The fish went out of hand – the birth story
  Excellent flower – Natwar Patel
  True brotherhood – a birth story
  Bhanelo Bhat – Gijubhai Badheka
  Farm and Mountain – Rabindranath Tagore
  Rabbit Tact – Intriguing Childhood Stories
  Greed is a very bad story
  Also called theft – Mukul Kalarthi
  Parts will drown – Akbar Birbal’s words
  The fox cub – Aesop’s fables
  Unseen Queen – Rabindranath Tagore
  The costume of the wolf – the story of Aesop
  Champa and Doshi – a well-known fairy tale
  Only a donkey knows – Rabindranath Tagore
  Head and Umbrella – Rabindranath Tagore
  Doll and four siblings – a well-known fairy tale
  Chadja beta shuli par – proverb storytellers
  Salt Bore – Ramayana
  Chotli and limbs – Rabindranath Tagore
  Nose and Ears – Rabindranath Tagore
  Trees and man – Aesop’s fables
  The story of true brothers – Proverbs
  Magical fish – fairy tale
  Rabbit Ears – Nachiketadevi
  We will become lamps – Rabindranath Tagore
  Greedy fox and hungry lion – Netra Upadhyay
  Fox and kid –
  King of the forest, elephant and baby rat – Dr. Dikpalsinh Jadeja
  The talking parrot, the python and the son – Dr. Dikpalsinh Jadeja
  Shahudi feathers and snakes – Proverbs
  Discipline given to a fool – Panchatantra
  Swans and mice – Proverbs
  Lavari and Owl – Panchatantra
  Elephant and rat brotherhood – Panchatantra
  King of foxes and rats – Proverbs
  Fulanshi donkey – Panchatantra
  The baby rat and its mother – fairy tales
  Horse, ox and soldier – animal stories
  Funny rooster – rasthal
  Camels and foxes – Panchatantra
  Rabbit Tact – Fairy Tales, Compilation – Jayanti Patel
  Frog and boy – Dr. Dikpalsinh Jadeja
  Raw Ghado and Raw Sutra – Amrutlal Vegad
  The story of three bears – Dollarrai Mankad
  Bholbhabha – Ramanlal Soni
  Cow and Lion – Jaydev Mankad
  Gold tools – Pannalal Patel
  Dedication of Swans – Manubhai Pancholi ‘Darshak’
  I like ants very much – Ramesh Rivedi
  Basket Tomato and Tinu – Dr. Dikpalsinh Jadeja
  The price of flowers – Rabindranath Tagore
  Philosopher’s Stone – Rabindranath Tagore
  Night and Girl – Hetvi Nidhi
  Elder rats and cats – fauna
  Dog and leopard – Gijubhai all
  King Harishchandra – Kudasiya Zaidi
  Rats and kings – our stories
  Who is a partner in sin? – Puranas
  Mormama’s Mango – Rasthal
  Twelve written – Gijubhai all
  The cat’s head rang the bell – Prabhulal Doshi
  Rabbit and mole – our fauna
  Man and crow – Gijubhai all
  Tadapadi in a group of firecrackers – Prabhulal Doshi
  Kabar and Doshi – Bhanumati c. Patel
  Rabbit and Turtle Contest – Prabhulal Doshi
  Tinu and his paintings – Hetvi Nidhi
  Haynes – Gijubhai Badheka
  Not to mention – Gijubhai Badheka
  Sir, the boy was keeping – Gijubhai all
  The buffalo runs away … – Gijubhai all
  Due to a little delay – Bhanumati c. Patel
  Sachi Ijjat – Jivram Joshi
  Frog Queen – Russian folklore
  Makno and Rakshas – Gijubhai Badheka
  Boghalal – Bhanumati c. Patel
  Ants and locusts – Yashwant Kadikar
  True mother
  Greedy Mintu
  Chhabhu got a lesson – Yashwant Kadikar
  The eighteen limbs of a camel bend – the source of the story – Dalpataram’s poem
  Ganji’s dog – Ratilal Sa. The protagonist
  Dada’s turban, Dada’s dangoro – Ratilal Sa. The protagonist
  God sees – Mukul Kalarthi
  Vanko took the shoes – Gijubhai all
  Ferio – Ratilal Sa. The protagonist
  Monkey and Chakli – Ratilal Sa. The protagonist
  Ghatotkach – Ratilal Sa. The protagonist
  Buddha – Ratilal Sa. The protagonist
  Bangadiwala Wagh – Ratilal Sa. The protagonist
  Luchcho Wagh – Ratilal Sa. The protagonist
  Welcome to the robber – Mukul Kalarthi
  Golpuno Garden – Dr. Eastern n. Upadhyaya
  Krishna – Ratilal Sa. The protagonist
  Ants and snakes – Ratilal Sa. The protagonist
  Magical Mirror – Bhanumati c. Patel
  Influence of Virtue – Mukul Kalarthi
  What did Yudhisthira ask for? – Mukul Kalarthi
  Wild Fox Story – Story Source – Indian Story World Part-2, Shirish Panchal
  Chaklabhai goes to take revenge – Ratilal Sa. The protagonist
  Ant and mica – Vandana Shantuindu
  Boys and Frogs – Ratilal Sa. The protagonist
  Sow what you sow, die what you do – Ratilal Sa. The protagonist
  Bring the core of my bread – Bhanumati c. Patel
  The real culprit – Bhanumati c. Patel
  Sita – Ratilal Sa. The protagonist
  Socrates – Mukul Kalarthi
  We don’t want such a king – Mukul Kalarthi
  Pearl necklace – Bhanumati c. Patel
  Golden apple – Bhanumati c. Patel
  Dhruv – Ratilal Sa. The protagonist
  Prahlad – Ratilal Sa. The protagonist
  Chakino Charkho – Ratilal Sa. The protagonist
  In my grandfather’s country, I would speak – Ratilal Sa. The protagonist
  Badshah and Fakir – Gujarati first book, 1923
  Rogue Crow – Popular children’s stories

  Previous Post Next Post