શિક્ષક સજ્જતા કસોટી લેવી જોઈએ?

શિક્ષક સજ્જતા કસોટી લેવી જોઈએ?


Must share with ur Teachers

Shikshak Sajjataa Serve 2021 Teacher Trim S survey Poll 2021 Shikshak Sajjataa Pariksha rad Serve 2021
Teacher Trim S survey Poll 2021

When the teacher was absent when there was understanding in childhood ... then one by one he understood the presence in life .. that is what is called teacher .... when there was no one to respect ... then he taught from one to all  The honor bestowed on.  The same is said of the teacher .... when there was zero learning and zero was counting ... then one by one the masonry of good knowledge through his guidance, the same is called the teacher ... when the directions of the goal were many and there was no confusion  Par ... -Chare became a follower, drew the right path, and explained the essence of knowledge. that is what is called a teacher.
Shikshak Sajjataa exam Serve 2021
Previous Post Next Post
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો