Marjiyat list 2022

Marjiyat list 2022

 

Marjiyat list 2022


વર્ષ ૨૦૨૨ ની જાહેર રજા અને મરજીયાત રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરો


 મહત્વપૂર્ણ લિંક


૨૦૨૨ ની જાહેર રજા અને મરજીયાત રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો


મરજીયાત રજાઓ

મરજીયાત રજાઓ પેજ-1 જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મરજીયાત રજાઓ પેજ-2 જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો


બેંક રજાઓ

વર્ષ ૨૦૨૨ ની બેંક માટે ની જાહેર રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો


વર્ષ ૨૦૨૨ ની જાહેર રજા અને મરજીયાત રજાની યાદી ડાઉનલોડ કરો

Best Android Security App

પી.એમ પોષણ ( મધ્યાહન ભોજન યોજના ) અંતર્ગત સંચાલક રસોઈયા / મદદનીશની Cooking Competition યોજવા બાબત મહત્વપૂર્ણ લિંક


પી.એમ પોષણ ( મધ્યાહન ભોજન યોજના ) અંતર્ગત સંચાલક રસોઈયા / મદદનીશની હરિફાઈ યોજવા બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 


પી.એમ પોષણ ( મધ્યાહન ભોજન યોજના ) અંતર્ગત સંચાલક રસોઈયા / મદદનીશની Cooking Competition યોજવા બાબત 

https://project303.blogspot.com/2022/03/Mdm-sanchalak-rasoya-Cooking-Competition.html


https://project303.blogspot.com/2022/03/Mdm-sanchalak-rasoya-Cooking-Competition.html


https://project303.blogspot.com/2022/03/Mdm-sanchalak-rasoya-Cooking-Competition.html પી.એમ પોષણ ( મધ્યાહન ભોજન યોજના ) અંતર્ગત સંચાલકારસોઈયા / મદદનીશની Cooking Competition યોજવા બાબત . શ્રીમાન , ઉપરોકત વિષય પરત્વે જય ભારત સહ જણાવવાનું કે , P.M.Poshan ( મધ્યાહન ભોજન યોજના ) યોજના હેઠળ ફરજ બજાવતા માનદવેતનધારકો જેવા કે સંચાલકારસોઈયા / મદદનીશની Cooking Competition નું આયોજન તાલુકા કક્ષાએ તા .૨૬ / ૦૩ / ૨૦૨૨ તથા જિલ્લા કક્ષાએ તા .૨૯ / ૦૩ / ૨૦૨૨ ના રોજ આયોજન કરવાનું છે . તેથી P.M. Poshan યોજનાના શાળા કક્ષાના રસોડામાં રસોઈ તૈયાર કરવાની કામગીરીમાં જોડાયેલા માનદવેતનધારકોને આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટેની જાણ કરવા તથા પ્રોત્સાહિત કરવા વિનંતી છે . તાલુકા કક્ષાની Cooking Competition માં પ્રથમ વિજેતાને -૩.૫૦૦૦ / - ઈનામ , દ્વિત્રિય વિજેતાને - રૂ .૩૦૦૦ / - અને તૃતીય વિજેતાને -૩.૨૦૦૦ / - ઈનામ , P.M.Poshan ના બેનર્સ સહિતના તાલુકાના મુખ્ય અધિકારીશ્રીના હસ્તે સાદા સમારંભમાં આપવાનું આયોજન કરશો . તથા તાલુકાઓના પ્રથમ વિજેતાઓની જિલ્લા કક્ષાના સ્પર્ધાનું આયોજન કરી પ્રથમ વિજેતાને રૂ .૧૦૦૦૦ / - ઈનામ , દ્વિત્રિય વિજેતાને - રૂ .૫૦૦૦ / - અને તૃતીય વિજેતાને - રૂ .૩૦૦૦ / - ઈનામ આપી પ્રોત્સાહિત કરવાના છે . તાલુકાના પ્રથમ ક્રમાંકને " તાલુકા શ્રેષ્ઠ FM.Poshan Cook " અને જિલ્લાના પ્રથમ ક્રમાંકને જિલ્લા શ્રેષ્ઠ P.M.Poshan Cook " જાહેર કરવાના રહેશે . Cooking Competitlon નું સૂચારૂં આયોજન થાય તે માટે સત્વરે તાલુકા કક્ષા અને જિલ્લા કક્ષા માટે સ્થળ- શાળા પસંદ કરી અત્રે જાણ કરવા વિનંતી છે . તથા નિર્ણાયક ટીમની રચના પણ સત્વરે કરવા વિનંતી છે . વધુમાં Cooking Competition માં તાલુકા કક્ષાએ અને જિલ્લા કક્ષાએ થનાર ખર્ચ M.M.E ગ્રાન્ટમાંથી કરવાની રહેશે તથા આયોજનની વિગત આ સાથે સામેલ છે . જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાની સ્પર્ધાનો અહેવાલ- ફોટોગ્રાફ સહિત મોકલવા વિનંતી છે . 

Avast Mobile Security: With more than 100 million installs this Android anti-malware program offers extended services like a call blocker, app locker, privacy advisor, firewall and lot more. It also provides features like RAM booster, junk cleaner, Wi-Fi scanner etc. It secures your devices against malicious websites, links, emails, phone calls, SMSs etc. It also provides alerts for spyware and adware apps. This anti-virus engine provides complete a web shield against all possible threats.


Best File Manager App


File Manager (File Transfer): This app is offered by Cheetah Mobile and has more 50 million downloads. This fully featured file management tool offers extensive services to users like basic features of cut, copy, paste, delete, search, compress, decompress options and many advanced features like cloud support, Wi-Fi file transfer and lot more. You can use this convenient tool to view files by type (image, audio, video, downloads etc.) and can access them in one tap through Widgets. This amazing app offers multiple protocols to transfer files easily.


Best Cloud Backup App


G Cloud Backup: This app is the complete package for your storage worries. This app offers cloud backup to store your any file (pictures, videos, audio, contacts, documents, messages, call logs etc.) on it to keep it safe and secure. You can further access these files anytime anywhere. You can use this app to easily migrate your data between various devices and to extend your device's storage space. It supports all Android devices including smartphones, tablets, iPhone and iPad.


Best Photo Editing App


PicsArt Photo Studio: With more than 300 million installs PicsArt Photo studio is one of best photo editing apps available today. It is equipped with 100s of powerful photo editing tools like picture blending & cropping, filters etc. and has 1000s of free clipart packs, collage templates, stickers, fonts and lot more which makes it one of the most powerful photo editing tools. It works as a photo editor a collage maker and a drawing tool to transform your regular photos into work of art.


Best Fitness & Lifestyle App


7 Minute Workout: Adored by millions of users around the world this app is scientifically proven to help you deal with all your fitness worries. It helps you to lose weight, strengthen your muscles, improve cardiovascular functions and lot more. In its extensive features it supports Google fit, gives voice guidance, offers workout logs, adjustable circuit time and rest time provides notifications for daily workout and lot more. This is the perfect choice to remain healthy and fit.


You can use these useful apps to make your experience on Android impressive and convenient. Other than these apps one common problem users face is cluttered and unorganized storage space on their devices. It affects device speed and performance. To deal with this situation you can use Android Cleaner apps for instant and better results.

Previous Post Next Post