સ્વમૂલ્યાંકન 2.0 અંતર્ગત સાપ્તાહિક ક્વીઝ આપવા માટે ધોરણ મુજબ લિંક

સ્વમૂલ્યાંકન 2.0 અંતર્ગત સાપ્તાહિક ક્વીઝ આપવા માટે ધોરણ મુજબ લિંક


 

સ્વમૂલ્યાંકન 2.0 અંતર્ગત સાપ્તાહિક ક્વીઝ આપવા માટે ધોરણ મુજબ લિંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-1 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0  કસોટી આપવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-2 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0  કસોટી આપવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-3 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0  કસોટી આપવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-4 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0  કસોટી આપવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-5 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0  કસોટી આપવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-6 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0  કસોટી આપવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-7 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0  કસોટી આપવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0  કસોટી આપવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0  કસોટી આપવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-10 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0  કસોટી આપવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

 મહત્વપૂર્ણ લિંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સ્વ મુલ્યાંકન 2.O ટેસ્ટ આપવાની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરોમહત્વપૂર્ણ લિંક

whatsapp પરીક્ષા નવા વર્ઝનમાં આપવા માટે અહીં ક્લીક કરો તમારો નંબર નાખી ઓટીપી આપી પરીક્ષા ચાલુ કરી શકશો.


મહત્વપૂર્ણ લિંક

સ્વમૂલ્યાંકનના નવા વર્ઝન 2.0 જોડાવવા માટે સરળ સમજ માટે વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો


મહત્વપૂર્ણ લિંક

સ્વ મૂલ્યાંકન 2.0 નોટિફિકેશન ઓન કેવી રીતે કરશો ? સ્ટેપ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરોમહત્વપૂર્ણ લિંક

પરીક્ષા કેવી રીતે આપવી તેના તમામ સ્ટેપ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.સ્વ મૂલ્યાંકન વોટ્સએપ પરીક્ષા બાબત મહત્વપૂર્ણ માહિતી તમામ વિદ્યાર્થીઓ ને ઉપયોગીતમામ જિલ્લાઓ માટે વોટ્સએપ નંબર

પોતાના જિલ્લાનું નામ અને નંબર નીચે આપેલા છે 


સ્વમૂલ્યાંકન 2.0 અંતર્ગત સાપ્તાહિક ક્વીઝ આપવા માટે ધોરણ મુજબ લિંક 


Previous Post Next Post
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો